Finančna dotacija in dodatki

Finančna podpora programa Erasmus+ in dodatne štipendije

Erasmus+ finančna sredstva za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini so bila UM dodeljena s strani nacionalne agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju CMEPIUS). Erasmus+ finančna dotacija se omeji glede na razpoložljiva sredstva.

Dotacija programa Erasmus+

Erasmus študent ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije, ampak mora zaprositi za Erasmus dotacijo v skladu z aktualnim razpisom.

  • Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

  • Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja mobilnosti na instituciji gostiteljici v tujini.

    DATUM ZAČETKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici.

    DATUM ZAKLJUČKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici.

    ČAS POTOVANJA v skladu s pogoji programa ne sme biti vštet v trajanje obdobja, za katero je študent upravičen do prejema finančne dotacije.

  • Študent, ki prejme finančno dotacijo programa Erasmus+ je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.

Na podlagi določil programa Erasmus+ so programske države razdeljene na tri skupine glede na višino stroškov bivanja. Nacionalna agencija CMEPIUS je določila višino finančne dotacije za posamezne skupine kot sledi:

SKUPINA 1

520 EUR/mesec

Programske države z visokimi stroški bivanja

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo

SKUPINA 2

470 EUR/mesec

Programske države s srednjimi stroški bivanja

Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija

SKUPINA 3

420 EUR/mesec

Programske države z nižjimi stroški bivanja

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija

Študenti, ki bodo do porabe sredstev oz. zapolnitve mest oddali popolno vlogo na ta razpis, bodo prejeli pogodbo o finančni dotaciji za strokovno praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+, kjer bodo pravice, obveznosti in odgovornosti pri dodelitvi finančne dotacije pravila in obveznosti glede upravičenosti do Erasmus+ finančne dotacije natančneje določena.

UM je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od nacionalne agencije CMEPIUS.

Dodatek za prakse iz programa Erasmus+

Študenti, ki opravljajo Erasmus+ strokovno praktično usposabljanje, bodo prejeli dodatni enkratni znesek iz programa Erasmus+ (dodatek za prakso) v višini 100 EUR na mesec.

Študenti, ki bodo prejeli dodatno štipendijo za študente iz okolij z manj možnostmi iz točke 8.1 tega razpisa, niso upravičeni do tega dodatka za prakso.

Dodatna štipendija za študente iz okolij z manj možnostmi (točka 8.1)

Dodatno k Erasmus+ finančni dotaciji lahko študenti, ki bodo skupaj s prošnjo za Erasmus+ finančno dotacijo poslali originalno odločbo Centra za socialno delo, pridobijo dodatna sredstva programa Erasmus+ v višini 200,00 EUR na mesec.

Študent je upravičen do dododatka v primeru, da študent sam ali član skupnega gospodinjstva prejema eno izmed naslednjih socialnih pravic: 1.  državno štipendijo, 2. varstveni dodatek, 3. otroški dodatek, 4. denarna socialna pomoč ali 5. dodatek za velike družine.

V primeru, da odločba CSD ni izdana na ime študenta, mora študent skupaj z odločbo CSD priložiti tudi »Potrdilo iz gospodinjske evidence«, ki izkazuje, da študent živi v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki je upravičena do ene od  socialnih pravic. Posameznik lahko zaprosi za izdajo potrdila o gospodinjski skupnosti na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije, osebno ali preko enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom.  Vloga je dostopna na: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1260. Za družinske člane se štejejo osebe, ki živijo v isti gospodinjski skupnosti.

Ta dodatna štipendija bo lahko študentu odobrena le v primeru, če bodo na dan prejema študentove popolne prošnje še na voljo  finančna sredstva.

Dodatna sredstva iz  naslova javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS

Dodatno k Erasmus+ finančni dotaciji lahko študenti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Javnem razpisu štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2019, pridobijo še dodatno štipendijo Ad futura za študijske obiske v višini 27,97 EUR/ mesec.

Prijavi obrazec za ta dodatna sredstva bo objavljen po odobritvi finančnih sredstev s strani Javnega štipendijskega, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Diplomanti, ki se udeležujejo Erasmus prakse, do tega dodatna niso upravičeni.

Dodatna sredstva za mobilnosti za udeležence s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami, katerim bo odobrena Erasmus dotacija, lahko zaprosijo za dodatna sredstva.

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s  posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu PRIJAVA, skupaj z zahtevanimi prilogami, Erasmus+ kontaktni osebi (koordinator projekta) na svoji matični instituciji in je ne pošilja neposredno nacionalni agenciji (CMEPIUS).

Dodatna sredstva za udeležence s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi.

ROK oddaje vloge: najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca s posebnimi potrebami.

Vse dokumente in obrazce lahko najdeš na strani DOKUMENTI IN OBRAZCI.