Prijavni postopek

Prijavni postopek

 1. Študent sam poišče podjetje ali institucijo, na kateri bo opravljal strokovno praktično usposabljanje. 

  Več o izboru organizacije gostiteljice si preberi na strani KAM?

 2. Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot Erasmus+ študent, mora za prijavo urediti naslednje stvari:

  1. izpolni spletno prijavo, do katere dostopa preko sistema AIPS(aips.um.si), zavihek “študij” – izmenjava študentov – prijava; izpolnjeno prijavo je potrebno natisniti, podpisati in oddati podpisano tudi s strani mentorja na matični fakulteti;
  2. zagotoviti originalno potrjen (podpisan in ožigosan) sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeship), ki je priložen k razpisu.
  3. napisati motivacijsko pismo (lahko v slovenskem jeziku), ki mora zajemati naslednje informacije:
   • kako je delo, ki ga bo opravljal v času strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini, povezano s področjem študija študenta na matični fakulteti UM;
   • kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini doprineslo k nadaljnjemu izobraževanju in/ali zaposljivosti;
   • natančen opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve …).
  4. zagotoviti veljavno potrdilo o vpisu, ki ne sme biti starejše od dveh tednov;
  5. izjava študenta/-ke o sodelovanju v projektu Erasmus+, ključni ukrep 1, razpis za projektno leto 2020.

  Vse dokumente iz prejšnjega odstavka je potrebno poslati po pošti (upošteva se datum prejetja pošte) na naslov:

  Univerza v Mariboru
  Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti
  Slomškov trg 15,
  2000 Maribor

  Po elektronski pošti poslane prijave oz. poslane kopije dokumentov ne bodo obravnavane in bodo zavržene.

  Rok za prijavo ni določen – UM bo sprejemala prijave do zapolnitve mest in porabe sredstev. Če bo na razpis prispelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dan še razpoložljivih mest, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, ki se v preteklosti še niso udeležili strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus VŽU in Erasmus+.

  Študent mora prijavo na razpis oddati pred pričetkom aktivnosti v tujini.

  Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti mora v skladu s pravili Erasmus+ programa zagotavljati kvaliteto mobilnosti, zato ima pravico, da v primeru, da oceni, da načrtovana mobilnost ne izpolnjuje kvalitativnih pogojev mobilnosti, prijavo z odločbo zavrne. Za morebitne pritožbe je pristojna Komisija za sprejemanje odločitev pri izvajanju projektov Erasmus+ KA103 in KA107.

 3. Študent lahko pod določenimi pogoji poleg Erasmus + finančne dotacije zaprosi še za:

  • dodatno štipendijo za študente iz socialno šibkejših okolij;
  • dodatna sredstva iz naslova Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS Ad futura;
  • dodatna sredstva za mobilnosti za udeležence s posebnimi potrebami.

  Več o finančni podpori programa Erasmus+ in dodatnih štipendijah si lahko prebereš na strani FINANČNA DOTACIJA IN DODATKI.

 4. Popolne prijave bodo obravnavane v roku 30 dni od datuma prejema.

  Nato študent na svoj univerzitetni elektronski naslov ime.priimek@student.um.si prejme potrditev prijave in poziv k podpisu pogodbe za svoje Erasmus+ praktično usposabljanje v tujini.

  Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti mora v skladu s pravili Erasmus+ programa zagotavljati kvaliteto mobilnosti, zato ima pravico, da v primeru, da oceni, da načrtovana mobilnost ne izpolnjuje kvalitativnih pogojev mobilnosti, prijavo z odločbo zavrne. Za morebitne pritožbe je pristojna Komisija za sprejemanje odločitev pri izvajanju projektov Erasmus+ KA103 in KA107.

 5. Študent, ki se bo udeležil mobilnosti preko programa Erasmus+ je po pravilih programa dolžan opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu OLS pred oz. ob začetku mobilnosti in ob koncu obdobja mobilnosti. Namen tega preverjanja je študentom omogočiti izpopolnjevanje jezika s spletnim jezikovnim tečajem in preveriti nivo napredka v znanju tujega jezika v času mobilnosti.

  Več informacij in povezavo na OLS program najdeš na strani OLS JEZIKOVNA PODPORA.

Za pomoč so ti na voljo tudi Erasmus koordinatorji in druge kontaktne osebe na fakultetah. Seznam in kontakte lahko najdeš na strani KOORDINATORJI.

Pomoč in koristne informacije ti nudi tudi Erasmus Student Network Maribor (ESN Maribor), ki ti lahko pomaga pri predhodni pripravi in navezovanju stikov s študenti iz kraja tvoje izmenjave.

Vse dokumente in obrazce lahko najdeš na strani DOKUMENTI IN OBRAZCI.