Finančna dotacija in dodatki

Finančna podpora programa Erasmus+ in dodatne štipendije

Študenti, ki se bodo prijavili na razpis programa Erasmus+ in jih bodo matične fakultete potrdile ter uvrstile na seznam izbranih študentov, bodo o vseh nadaljnjih postopkih, višini Erasmus finančne dotacije in o možnostih pridobitve dodatnih štipendij, tečajih tujih jezikov in spletni jezikovni pripravi sproti obveščeni na elektronski naslov ime.priimek@student.um.si.

Dotacija programa Erasmus+

Erasmus študent ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije, ampak mora zaprositi za Erasmus dotacijo v skladu z aktualnim razpisom.

  • Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

  • Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja mobilnosti na instituciji gostiteljici v tujini..

    DATUM ZAČETKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. datum začetka prvega delovnega dne, dogodka za dobrodošlico, ki ga organizira institucija gostiteljica, ali jezikovnega in medkulturnega tečaja.

    DATUM ZAKLJUČKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. zadnji dan dela/obvezne prisotnosti.

    ČAS POTOVANJA v skladu s pogoji programa ne sme biti vštet v trajanje obdobja, za katero je študent upravičen do prejema finančne dotacije.

  • Študent, ki prejme finančno dotacijo programa Erasmus+ je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.

Višine mesečnih dotacij za trenuten razpis, določene s strani nacionalne agencije CMEPIUS s soglasjem Evropske Komisije, so naslednje:

SKUPINA 1

520 EUR/mesec

Programske države z visokimi stroški bivanja

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo

SKUPINA 2

470 EUR/mesec

Programske države s srednjimi stroški bivanja

Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija

SKUPINA 3

370 EUR/mesec

Programske države z nižjimi stroški bivanja

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Republika Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija

Študenti, ki bodo do porabe sredstev oz. zapolnitve mest oddali popolno vlogo na ta razpis, bodo prejeli pogodbo o finančni dotaciji za pripravništvo v tujini v okviru programa Erasmus+, kjer bodo pravice, obveznosti in odgovornosti pri dodelitvi finančne dotacije pravila in obveznosti glede upravičenosti do Erasmus+ finančne dotacije natančneje določena.

Dodatna štipendija za študente iz socialno šibkejših okolij

Študenti iz socialno šibkejših okolij, ki imajo veljavno odločbo Centra za socialno delo, iz katere je razvidno, da prejema študent sam ali član skupnega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali je upravičen do dodatka za velike družine, bodo lahko za Erasmus+ mobilnost v študijskem letu 2019/2020 zaprosili za dodatek k osnovni Erasmus+ finančni dotaciji.

Višina dodatne spodbude za socialno šibkejše za razpisno leto 2018, ki se študentu lahko odobri, če študent pravočasno pošlje prijavo in ustrezna dokazila na naslov Univerze v Mariboru, znaša v skladu z objavljenim Pozivom za oddajo vloge Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, kot sledi:

SKUPINA 1

220 EUR/mesec

Programske države z visokimi stroški bivanja

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo

SKUPINA 2

200 EUR/mesec

Programske države s srednjimi stroški bivanja

Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija

SKUPINA 3

200 EUR/mesec

Programske države z nižjimi stroški bivanja

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Republika Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija

Navedeno operacijo financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«.

Namen in cilj operacije je izboljšanje udeležbe študentov Univerze v Mariboru iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih ter posledično povečanje učinka mobilnosti in pridobivanje novih kompetenc za potrebe trga dela.

Ta dodatna štipendija bo lahko študentu odobrena le v primeru, če bodo na dan prejema študentove popolne prošnje za Erasmus+ finančno dotacijo, sredstva, ki jih bo pridobila UM na razpisu ministrstva, še na voljo.

Dodatna sredstva za mobilnosti za udeležence s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami, katerim bo odobrena Erasmus dotacija, lahko zaprosijo za dodatna sredstva.

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s  posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu PRIJAVA, skupaj z zahtevanimi prilogami, Erasmus+ kontaktni osebi (koordinator projekta) na svoji matični instituciji in je ne pošilja neposredno nacionalni agenciji (CMEPIUS).

Dodatna sredstva za udeležence s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi.

ROK oddaje vloge: najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca s posebnimi potrebami.

Vse dokumente in obrazce lahko najdeš na strani DOKUMENTI IN OBRAZCI.