Osnovni pogoji

Osnovni pogoji za prijavo na Erasmus+ pripravništvo

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

Na razpis se lahko prijavijo študenti UM, ki imajo v času prijave še aktiven status študenta na matični fakulteti UM, mobilnost pa izvedejo v obdobju 12 mesecev po diplomi, magisteriju ali doktoratu.

  • Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča, v državi rojstva ali v državi, katere državljani so.

  • Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki v času dosedanjega študija na isti stopnji še niso izkoristili 12 mesecev izmenjave v okviru programov Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+ (vključno z udeležbo na Erasmus+ mobilnosti med programskimi in partnerskimi (ne-evropskimi) državami – Mednarodna kreditna mobilnost). Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega obdobja praktičnega usposabljanja, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer lahko študijska mobilnost, praktično usposabljanje in pripravništvo skupaj trajajo 24 mesecev.

    Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (t. i. zero grant študenti).

  • Pripravništvo v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta, saj gre za strokovno izpopolnjevanje v tujini, za kar jamčijo študent, mentor na fakulteti in Erasmus+ fakultetni koordinator s podpisom dokumenta “Learning Agreement for Traineeship”. Erasmus koordinator na matični fakulteti ne more biti istočasno tudi mentor.

  • Strokovno praktično usposabljanje študentov mora biti po zaključku priznano na matični fakulteti UM vsaj z vpisom v Dodatek k diplomi

  • Študent mora celoten čas strokovnega praktičnega usposabljanja bivati v kraju opravljanja mobilnosti v tujini. Študent mora skupaj s poročilom poslati pogodbo o namestitvi in potrdila o nakazilu najemnin za celotno obdobje trajanja praktičnega usposabljanja, sicer do finančne dotacije na podlagi tega razpisa ni upravičen.

  • Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus VŽU in Erasmus+.

OBDOBJE MOBILNOSTI

Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno na najmanj 2 meseca (min. 60 dni) do največ 12 mesecev. Študent lahko koristi status Erasmus+ študenta in prejme Erasmus+ dotacijo za obdobje mobilnosti, ki skupaj traja največ 12 mesecev na posamezno stopnjo študija, neodvisno od števila ali vrste mobilnosti. Čas potovanja v skladu s pogoji programa ne more biti vštet v trajanje obdobja, za katero je študent upravičen prejeti finančno dotacijo.

Obdobje mobilnosti je mogoče realizirati med študijem prve, druge in tretje stopnje oz. v roku največ 12 mesecev po tem, ko študent diplomira (glej Erasmus+ pripravništvo). V to so zajeta tudi  “asistentstva” za bodoče učitelje.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bodo zaključene najkasneje do 31. 5. 2020.

Študentom priporočamo, da opravljeno obdobje mobilnosti zabeležijo v svoj življenjepis. Vzorec se nahaja na naslednji spletni strani: http://www.europass.si/europass_mobilnost.aspx.