Prijavni postopek

Prijavni postopek

 1. Študent sam poišče podjetje ali institucijo, na kateri bo opravljal pripravništvo. 

  Več o izboru organizacije gostiteljice si preberi na strani KAM?

 2. Študent, ki želi oditi na pripravništvo v tujino preko programa Erasmus+, mora za prijavo urediti naslednje stvari:

  1. izpolni spletno prijavo na https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx  – izpolnjeno prijavo je potrebno natisniti, podpisati in oddati podpisano tudi s strani mentorja na matični fakulteti, še v času študija, ko ima študent aktiven status na matični fakulteti;
  2. zagotoviti originalno potrjen (podpisan in ožigosan) sporazum za pripravništvo (Learning Agreement for Traineeship);
  3. napisati motivacijsko pismo (lahko v slovenskem jeziku), ki mora zajemati naslednje informacije:
   • kako je delo, ki ga bo opravljal v času pripravništva v tujini, povezano s področjem študija študenta na matični fakulteti UM;
   • kako bo pripravništvo v tujini doprineslo k nadaljnjemu izobraževanju in/ali zaposljivosti;
   • natančen opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve …).
  4. zagotoviti veljavno potrdilo o vpisu, ki ne sme biti starejše od dveh tednov;
  5. izjava študenta/-ke o sodelovanju v projektu Erasmus+, ključni ukrep 1, razpis za projektno leto 2018.

  Vse dokumente iz prejšnjega odstavka je potrebno poslati po pošti (upošteva se datum prejetja pošte) na naslov:

  Univerza v Mariboru
  Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti
  Slomškov trg 15,
  2000 Maribor

  Po elektronski pošti poslane prijave oz. poslane kopije dokumentov ne bodo obravnavane in bodo zavržene. Popolne prijave bodo obravnavane v roku 30 dni od datuma prejema.

  Rok za prijavo ni določen – UM bo sprejemala prijave do zapolnitve mest in porabe sredstev. Če bo na razpis prispelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dan še razpoložljivih mest, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, ki se v preteklosti še niso udeležili pripravništva v tujini v okviru programa Erasmus VŽU in Erasmus+.

  Študent mora prijavo na razpis oddati pred pričetkom aktivnosti v tujini.

 3. Tudi študenti, ki se bodo udeležili Erasmus+ pripravništva v tujini, so upravičeni do Erasmus+ finančne dotacije. Študent iz spletne strani, kjer je opravil elektronsko prijavo, natisne prošnjo za pridobitev finančne dotacije Erasmus+, jo podpiše in pošlje na naslov:

  Univerza v Mariboru
  Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti
  Slomškov trg 15,
  2000 Maribor

  Študent lahko pod določenimi pogoji poleg Erasmus + finančne dotacije zaprosi še za:

  • dodatek za pripravništvo;
  • dodatno štipendijo za študente iz socialno šibkejših okolij;
  • dodatna sredstva za mobilnosti za udeležence s posebnimi potrebami.

  Več o finančni podpori programa Erasmus+ in dodatnih štipendijah si lahko prebereš na strani FINANČNA DOTACIJA IN DODATKI.

 4. Popolne prijave bodo obravnavane v roku 30 dni od datuma prejema.

  Nato študent na svoj univerzitetni elektronski naslov ime.priimek@student.um.si prejme potrditev prijave in poziv k podpisu pogodbe za svoje Erasmus+ pripravništvo v tujini.

  Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti mora v skladu s pravili Erasmus+ programa zagotavljati kvaliteto mobilnosti, zato ima pravico, da v primeru, da oceni, da načrtovana mobilnost ne izpolnjuje kvalitativnih pogojev mobilnosti, prijavo z odločbo zavrne. Za morebitne pritožbe je pristojna Komisija za sprejemanje odločitev pri izvajanju projektov Erasmus+ KA103 in KA107.

 5. Študent, ki se bo udeležil mobilnosti preko programa Erasmus+ je po pravilih programa dolžan opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu OLS pred oz. ob začetku mobilnosti in ob koncu obdobja mobilnosti. Namen tega preverjanja je študentom omogočiti izpopolnjevanje jezika s spletnim jezikovnim tečajem in preveriti nivo napredka v znanju tujega jezika v času mobilnosti.

  Več informacij in povezavo na OLS program najdeš na strani OLS JEZIKOVNA PODPORA.

 6. Študent pri instituciji, kjer bo opravljal pripravništvo, preveri možnosti namestitve.

Za pomoč so ti na voljo tudi Erasmus koordinatorji in druge kontaktne osebe na fakultetah. Seznam in kontakte lahko najdeš na strani KOORDINATORJI.

Pomoč in koristne informacije ti nudi tudi Erasmus Student Network Maribor (ESN Maribor), ki ti lahko pomaga pri predhodni pripravi in navezovanju stikov s študenti iz kraja tvoje izmenjave.

Vse dokumente in obrazce lahko najdeš na strani DOKUMENTI IN OBRAZCI.