Finančna dotacija in dodatki

Finančna podpora in dodatki

Študenti, ki se bodo prijavili na razpis programa Erasmus+ in bodo potrjeni s strani svoje matične fakultete, bodo o vseh nadaljnjih postopkih, višini Erasmus finančne dotacije in o možnostih pridobitve dodatnih štipendij, tečajih tujih jezikov in spletni jezikovni pripravi sproti obveščeni na elektronski naslov ime.priimek@student.um.si.

Dotacija programa Erasmus+

Erasmus študent ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije, ampak mora zaprositi za Erasmus dotacijo v skladu z aktualnim razpisom.
 • Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

 • Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji.

  Za čas trajanja JEZIKOVNIH TEČAJEV oz. DRUGIH RAZŠIRJENIH AKTIVNOSTI (pripravljalni tedni, medkulturni tečaji itd.), ki jih organizirajo univerze gostiteljice pred pričetkom semestra, so prejemniki do finančne dotacije Erasmus+ upravičeni le v primeru, če bo univerza gostiteljica potrdila datum pričetka tečaja/aktivnosti kot datum začetka trajanja Erasmus+ aktivnosti na potrdilu »Confirmation 1« in zanj izdala ustrezno potrdilo.

  DATUM ZAČETKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. datum začetka prvega tečaja/prvega delovnega dne, dogodka za dobrodošlico, ki ga organizira institucija gostiteljica, ali jezikovnega in medkulturnega tečaja.

  DATUM ZAKLJUČKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. zadnji dan izpitnega obdobja/predavanj/dela/obvezne prisotnosti.

  ČAS POTOVANJA v skladu s pogoji programa ne sme biti vštet v trajanje obdobja, za katerega je študent upravičen do prejema finančne dotacije.

 • Študent, ki prejme finančno dotacijo programa Erasmus+, je še naprej upravičen prejemati morebitno državno štipendijo, kadrovsko štipendijo, Zoisovo štipendijo ipd.

Nacionalna agencija CMEPIUS je v skladu z Vodnikom za prijavitelje in Vodnikom za Nacionalne agencije ter soglasjem Evropske komisije in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, določila zneske nepovratnih sredstev za posameznike v okviru Erasmus+ 2021 kot v nadaljevanju.

Višine Erasmus dotacije v študijskem letu 2021/2022 za posamezno skupino držav znašajo:

SKUPINA 1

520 EUR/mesec

Programske države z visokimi stroški bivanja

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija

SKUPINA 2

470 EUR/mesec

Programske države s srednjimi stroški bivanja

Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija

SKUPINA 3

420 EUR/mesec

Programske države z nižjimi stroški bivanja

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija

 • ROK oddaje vloge za dotacijo Erasmus+: 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca

Dodatna sredstva za študente iz okolij z manj možnostmi

Študenti iz okolij z manj možnostmi bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+. Dodatek za študijsko leto 2021/2022 znaša 200 EUR/mesec.

Študent upravičenost do dodatka izkazuje z dokazilom, to je veljavno odločbo Centra za socialno delo (odločba CSD) ali z dokumentom (npr. potrdilo o vloženi vlogi za pridobitev odločbe CSD), ki dokazuje, da je na Center za socialno delo vložil zahtevek za pridobitev odločbe CSD (v tem primeru mora študent Odločbo CSD predložiti naknadno). Iz odločbe CSD izhaja, da prejema ali študent sam ali član skupnega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali da je upravičen do dodatka za velike družine (če se odločba CSD ne glasi na ime študenta, študent instituciji predloži tudi potrdilo iz gospodinjske evidence, ki izkazuje, da študent živi v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki je upravičena do ene od socialnih pravic).

V primeru tujih študentov, ti predložijo druga ustrezna dokazila, ki izkazujejo, da študent prihaja iz okolja z manj možnostmi.

 • ROK oddaje vloge za dodatek za študente iz okolij z manj možnostmi: 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca

Dodatna sredstva iz naslova javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS

Študenti, ki bodo izpolnjevali s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS določene pogoje, bodo lahko tudi v študijskem letu 2021/2022 pridobili dodatno štipendijo Ad futura.

Dodatna sredstva Ad futura za študijsko leto 2021/2022 znašajo 40,69 EUR/mesec.

 • ROK oddaje vloge: ni roka za oddajo

Dodatna sredstva za mobilnosti za udeležence s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami, katerim bo odobrena Erasmus dotacija, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+.

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s  posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu skupaj z zahtevanimi prilogami v Mednarodni pisarni Unveirze v Mariboru in je ne pošilja neposredno nacionalni agenciji CMEPIUS.

Dodatna sredstva za udeležence s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi.

 • ROK oddaje vloge: najmanj 40 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca s posebnimi potrebami

Druge finančne določbe

Po prejemu finančnih sredstev s strani Nacionalne agencije bo Univerza v Mariboru študentom, ki jih bodo fakultete potrdile za Erasmus študij v študijskem letu 2021/2022, in ki bodo oddali popolne prošnje za pridobitev finančne dotacije programa Erasmus+, poslala v podpis pogodbe o dodeljeni finančni dotaciji Erasmus+, v kateri bodo natančno opredeljene pravice in obveznosti. Študenti bodo prejeli pogodbe ne prej kot en mesec pred predvidenim pričetkom Erasmus aktivnosti v tujini.

Univerza v Mariboru je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od Nacionalne agencije CMEPIUS oz. Evropske komisije.

Če bo Univerzi v Mariboru odobreno manjše število mest za študij študentov v tujini, kot bo s strani fakultet izbranih in potrjenih študentov, bodo imeli prednost pri dodelitvi dotacij tisti študenti, ki v predhodnih letih še niso odpovedali prijavljene mobilnosti za Erasmus študij v tujini.

Če odobrena sredstva ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih mesecev študija v tujini, bo Univerza v Mariboru najprej znižala število mesecev sofinanciranja tistim študentom, ki so se prijavili za študij v tujini za dalj časa.

V primeru, da bo Univerzi v Mariboru odobrenih večje število mest, kot bo s strani fakultet izbranih in potrjenih študentov za študij v tujini, bo sprejemala dodatne prijave na razpis do zapolnitve mest in porabe sredstev.

Vse dokumente in obrazce lahko najdeš na strani DOKUMENTI IN OBRAZCI.