Finančna dotacija in dodatki

Finančna podpora in dodatki

Študenti, ki se bodo prijavili na razpis programa Erasmus+ in jih bodo matične fakultete potrdile ter uvrstile na seznam izbranih študentov, bodo o vseh nadaljnjih postopkih, višini Erasmus finančne dotacije in o možnostih pridobitve dodatnih štipendij, tečajih tujih jezikov in spletni jezikovni pripravi sproti obveščeni na elektronski naslov ime.priimek@student.um.si.

Dotacija programa Erasmus+

Erasmus študent ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije, ampak mora zaprositi za Erasmus dotacijo v skladu z aktualnim razpisom.

 • Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

 • Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji.

  DATUM ZAČETKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. datum začetka prvega tečaja/prvega delovnega dne, dogodka za dobrodošlico, ki ga organizira institucija gostiteljica, ali jezikovnega in medkulturnega tečaja.

  DATUM ZAKLJUČKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. zadnji dan izpitnega obdobja/predavanj/dela/obvezne prisotnosti.

  ČAS POTOVANJA v skladu s pogoji programa ne sme biti vštet v trajanje obdobja, za katero je študent upravičen do prejema finančne dotacije.

 • Študent, ki prejme finančno dotacijo programa Erasmus+ je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.

 • ROK oddaje vloge: najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca.

Višine mesečnih dotacij za trenuten razpis, določene s strani nacionalne agencije CMEPIUS s soglasjem Evropske Komisije, so naslednje:

SKUPINA 1

520 EUR/mesec

Programske države z visokimi stroški bivanja

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo

SKUPINA 2

470 EUR/mesec

Programske države s srednjimi stroški bivanja

Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija

SKUPINA 3

420 EUR/mesec

Programske države z nižjimi stroški bivanja

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Republika Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija

Dodatna sredstva iz naslova javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS

Študenti, ki bodo izpolnjevali določene pogoje s strani javnega sklada, bodo lahko pridobijo dodatno štipendijo Ad futura.
Višina štipendije za študijsko leto 2019/2020 znaša 27,97 EUR/mesec.

 • ROK oddaje vloge: ni roka za oddajo.

Dodatna štipendija za študente iz socialno šibkejših okolij

Študenti iz socialno šibkejših okolij, ki imajo veljavno odločbo Centra za socialno delo, iz katere je razvidno, da prejema študent sam ali član skupnega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali je upravičen do dodatka za velike družine, bodo lahko za Erasmus+ mobilnost v študijskem letu 2019/2020 zaprosili za dodatek k osnovni Erasmus+ finančni dotaciji.

V primeru tujih študentov prejemnik priloži primerljivo dokumentacijo, iz katere izhaja, da študent prihaja iz socialno šibkejšega okolja. Kot meja upravičenosti se upošteva enak cenzus, kot ga je za dodelitev državne štipendije v študijskem letu oddaje vloge upošteval Center za socialno delo v Sloveniji.

Višina tega dodatka za študijsko leto 2019/2020 znaša 200 EUR/mesec.

Navedeno operacijo financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«.

Namen in cilj operacije je izboljšanje udeležbe študentov Univerze v Mariboru iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih ter posledično povečanje učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela.

 • ROK oddaje vloge: najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca

Dodatna sredstva za mobilnosti za udeležence s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami, katerim bo odobrena Erasmus dotacija, lahko zaprosijo za dodatna sredstva.

V okviru programa E+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s  posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu PRIJAVA, skupaj z zahtevanimi prilogami, Erasmus+ kontaktni osebi (koordinator projekta) na svoji matični instituciji in je ne pošilja neposredno nacionalni agenciji (CMEPIUS).

Dodatna sredstva za udeležence s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi.

 • ROK oddaje vloge: najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca s posebnimi potrebami.

Vse dokumente in obrazce lahko najdeš na strani DOKUMENTI IN OBRAZCI.