Osnovni pogoji

Osnovni pogoji za prijavo na program Erasmus+

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog) namesto na matični fakulteti opravi na partnerski instituciji v tujini.

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije iz programskih držav, s katerimi je podpisan Medinstitucionalni sporazum programa Erasmus+ o izmenjavi študentov za študijsko leto 2020/2021 za ustrezno študijsko področje.

Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Velika Britanija, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Severna Makedonija in Srbija.

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje naslednje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus študenta«, ki jih določa program Erasmus+:

1. celoten čas študija v tujini bo imel aktiven status študenta na matični fakulteti Univerze v Mariboru;
2. v času študija v tujini bo vpisan v najmanj drugi letnik dodiplomskega študija;
3. v času študija v tujini ne bo presegel maksimuma skupnega trajanja mobilnosti (Erasmus študija in prakse).

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija, pri čemer se lahko udeleži študija in/ali praktičnega usposabljanja tudi večkrat. Študenti enovitega študijskega programa imajo možnost v času študija pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave.

Skupaj s prijavljeno mobilnostjo na ta razpis, v času dosedanjega študija na isti stopnji na katero bo študent vpisan v času študija v tujini, ne sme preseči maksimuma mesecev v tujini iz prejšnjega odstavka (skupnega trajanja Erasmus študija in prakse), v okviru programov Erasmus VŽU (2007–2013), Erasmus Mundus in Erasmus+ (2014-2020). V to obdobje je všteta tudi mednarodna Erasmus+ mobilnost med programskimi in partnerskimi (ne-evropskimi) državami (KA107). Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (zero grant student).

  • Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so.

  • Študij na partnerski instituciji v tujini lahko/mora trajati najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.

  • Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2020 do najkasneje 30. septembra 2021.

  • Študent mora bivati v kraju univerze gostiteljice celoten čas Erasmus študija.

  • Obdobje študija v tujini mora biti del študijskega programa študenta za dokončanje študija prve stopnje (dodiplomski študij ali enakovredno), druge stopnje (magistrski študij ali enakovredno) ali tretje stopnje.

  • Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi praktično usposabljanje. Takšna kombinirana mobilnost ustvarja sinergije med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini ter je lahko različno organizirana, odvisno od okoliščin (aktivnosti lahko potekata druga za drugo ali hkrati). Za kombinacijo veljajo enaka pravila za dodelitev sredstev in minimalno trajanje, kot za mobilnost z namenom študija v tujini.

  • Študentu se po vrnitvi na matični fakulteti UM priznajo v tujini uspešno opravljene študijske obveznosti, ki so bile pred odhodom v tujino dogovorjene in potrjene s strani matične fakultete UM in gostujoče institucije v študijskem sporazumu (Learning Agreement Student Mobility for Studies). Priznavanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno le v primeru, da študent ni dosegel nivoja znanja oz. usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznanja.

  • Minimalni pogoj programa Erasmus+ je, da morajo biti vse obveznosti, opravljene v času Erasmus+ študija v tujini, po vrnitvi priznane vsaj z vpisom v Dodatek k diplomi.

Po sklepu Senata UM morajo študenti za upravičenost do finančne dotacije v času študija v tujini zbrati najmanj:

10 ECTS za trimester (3 mesece),
20 ECTS za semester (6 mesecev) in
40 ECTS za študijsko leto (12 mesecev).

Glede na trajanje študija se upošteva sorazmeren delež zbranih ECTS.

Študenti, ki se bodo prijavili na ta razpis in bodo potrjeni s strani svoje matične fakultete, bodo o vseh nadaljnjih postopkih, višini Erasmus finančne dotacije in o možnostih pridobitve dodatnih štipendij, tečajih tujih jezikov in spletni jezikovni pripravi sproti obveščeni na elektronski naslov ime.priimek@student.um.si.

Študenti, ki so istočasno tudi zaposleni, se lahko prijavijo na ta razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju študijske izmenjave ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

Na ta razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus VŽU, Erasmus Mundus ali Erasmus+.