Osnovni pogoji

Osnovni pogoji za prijavo na program Erasmus+

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje naslednje osnovne pogoje za pridobitev dotacije programa Erasmus+:

1. celoten čas študija v tujini, bo imel aktiven status študenta na matični fakulteti UM;
2. v času študija v tujini, bo vpisan v najmanj drugi letnik dodiplomskega študija;
3. v času študija v tujini, ne bo presegel maksimuma skupnega trajanja mobilnosti (študija in prakse).*

* To pomeni, da skupaj s prijavljeno mobilnostjo na ta razpis, v času dosedanjega študija na isti stopnji, na katero bo vpisan v času študija v tujini, ne bo presegel maksimuma, t.j. 12 mesecev oz. 24 mesecev na enovitem magistrskem študiju, skupnega trajanja mobilnosti (študija in prakse) v tujini, v okviru programov Erasmus VŽU (2007–2013), Erasmus Mundus in Erasmus+.

  • Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so.

  • Študent mora bivati v kraju univerze gostiteljice celoten čas Erasmus študija.

  • Obdobje študija v tujini mora biti del študijskega programa študenta za dokončanje študija prve stopnje (dodiplomski študij ali enakovredno), druge stopnje (magistrski študij ali enakovredno) ali tretje stopnje.

  • Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi praktično usposabljanje. Takšna kombinirana mobilnost ustvarja sinergije med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini ter je lahko različno organizirana, odvisno od okoliščin (aktivnosti lahko potekata druga za drugo ali hkrati). Za kombinacijo veljajo enaka pravila za dodelitev sredstev in minimalno trajanje, kot za mobilnost z namenom študija v tujini.

  • Študentu se po vrnitvi na matični fakulteti UM priznajo v tujini uspešno opravljene študijske obveznosti, ki so bile pred odhodom v tujino dogovorjene in potrjene s strani matične fakultete UM in gostujoče institucije v študijskem sporazumu (Learning Agreement Student Mobility for Studies). Priznavanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno le v primeru, da študent ni dosegel nivoja znanja oz. usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznanja.

  • Minimalni pogoj programa Erasmus+ je, da morajo biti vse obveznosti, opravljene v času Erasmus+ študija v tujini, po vrnitvi priznane vsaj z vpisom v Dodatek k diplomi.

Po sklepu Senata UM morajo študenti za upravičenost do finančne dotacije v času študija v tujini zbrati najmanj:

10 ECTS za trimester,
20 ECTS za semester in
40 ECTS za študijsko leto.