VPRAŠANJA

Pogosta vprašanja in odgovori

Se lahko na izmenjavo prijavim v prvem letniku, čeprav je pogoj, da se izmenjave udeležim, ko sem vpisan vsaj v drugi letnik?

Da, prijavni rok za zimski semester novega študijskega leta se odpre že spomladi. Pogoj za udeležbo pa je uspešno opravljen 1. letnik na dodiplomskem študiju.

Se lahko prijavim na Erasmus+ študijsko izmenjavo, če sem izredni študent?

Da, izredni študentje imajo enake pravice do Erasmus izmenjave kot redno vpisani študentje.

Se lahko prijavim na Erasmus+ študijsko izmenjavo, če sem poleg študija zaposlen/a?

Študenti, ki so istočasno tudi zaposleni, se lahko prijavijo na razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju študijske izmenjave ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

Ali se lahko v istem študijskem letu udeležim izmenjave na dveh različnih institucijah?

Seveda, na voljo imate do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija, pri čemer se lahko študija in/ali praktičnega usposabljanja udeležite tudi večkrat. Študenti enovitega študijskega programa imajo možnost v času študija pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave.

Do katerih štipendij sem upravičen?

Študent je upravičen do osnovne Erasmus+ finančne dotacije, pod določenimi pogoji pa lahko zaprosi še za:

– dodatna sredstva iz naslova Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS Ad futura;
– dodatna finančna sredstva programa Erasmus+ za študente iz okolij z manj možnostmi;
– dodatna sredstva za mobilnosti za udeležence s posebnimi potrebami.

Sem študent s posebnimi potrebami in odhajam na Erasmus+ mobilnost. Ali sem lahko na podlagi tega upravičen do dodatnih sredstev?

Študent s posebnimi potrebami, ki odhaja na Erasmus+ mobilnost, lahko zaprosi za dodatna sredstva zaradi dodatnih stroškov, ki jih bo imel v času mobilnosti zaradi posebnih potreb. Vse dodatne stroške je treba konkretno opredeliti, obrazložiti in predložiti ustrezno dokumentacijo. Temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi.

Kaj je Learning Agreement (LA) oz. študijski sporazum?

Learning Agreement ali študijski sporazum je dokument, v katerega vpišete predmete, ki jih boste opravljali v tujini (tabela A), in predmete, ki se vam bodo po vrnitvi priznali na matični fakulteti (tabela B). Potrjen mora biti s strani vas, domačega Erasmus+ koordinatorja in tujega Erasmus+ koordinatorja.

Kje si lahko izberem predmete?

Študent mora na spletni strani partnerske univerze preveriti, katere obveznosti lahko opravi v izbranem semestru, v katerem jeziku so predavanja za izbrane predmete na partnerski instituciji in sestavi ustrezen študijski sporazum, ki je sestavni del tega razpisa.

Kdaj si uredim študijski sporazum?

Študent študijski sporazum izpolni in predloži v podpis Erasmus fakultetnemu koordinatorju pravočasno, da je lahko poslan partnerski univerzi do roka, ki ga le-ta določa. Matična fakulteta študenta (UM) lahko za pripravo študijskega sporazuma določi dodaten rok.

Ali lahko spremenim Learning Agreement, ko sem že na Erasmus+ izmenjavi?

Da, v kolikor se s spremembami strinja Erasmus+ koordinator na matični in koordinator na tuji fakulteti.

Ali se mi bodo zagotovo priznale vse študijske obveznosti?

Študentu se po vrnitvi na matični fakulteti UM priznajo v tujini uspešno opravljene študijske obveznosti, ki so bile pred odhodom v tujino dogovorjene in potrjene s strani matične fakultete UM in gostujoče institucije v študijskem sporazumu (Learning Agreement). Minimalni pogoj programa Erasmus+ je, da morajo biti vse obveznosti, opravljene v času Erasmus+ študija v tujini, po vrnitvi priznane vsaj z vpisom v Dodatek k diplomi.

Kje si uredim namestitev?

Študent pri partnerski instituciji sam preveri kakšne možnosti namestitve, pogoje glede zavarovanja, viz in dovoljenj za bivanje.